Likwidujesz spółkę z o.o., zobacz jakie to są koszty

Pod pojęciem ,cen likwidacji firmy z o.o.” możesz bowiem rozumieć cały ciężar ekonomiczny przeprowadzenia procedury likwidacyjnej firmy z o.o. – łącznie z wynagrodzeniem likwidatorów, opłatami za usługi księgowe, kosztami biegłych rewidentów…  Aż się w głowie może zakręcić!

Ale że moim celem absolutnie nie jest przyprawianie Cię o jej zawrót, to spieszę doprecyzować – w dzisiejszym wpisie zajmiemy się wyłącznie publicznoprawną sferą odpłatności za przeprowadzenie likwidacji spółki z o.o. Koszty wszelkich ewentualnych usług pobocznych pozostawiam do rozeznania Tobie, Drogi Czytelniku – zgodnie z zasadą wolnorynkowej konkurencyjności

Pierwszą opłatą, do poniesienia której zobowiązana będzie spółka z o.o. postawiona w stan likwidacji jest opłata za protokół posiedzenia walnego zgromadzenia wspólników, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu korporacji. Zgodnie z art. 280 pkt 2 k.s.h., dokument ten z mocy samego prawa musi  posiadać formę aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynosi 750 PLN.

Dodatkowo likwidatorzy, którzy będą reprezentowali korporację na dalszych etapach postępowania likwidacyjnego, będą potrzebowali wypisów tejże uchwały – jednego ad acta, drugiego do zgłoszenia w sądzie rejestrowym, zaś trzeciego – do zgłoszenia organom podatkowym i  statystycznym, które informowane są o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego. Koszt jednej strony wypisu z aktu notarialnego to kwota 6 złotych. Całość opłat notarialnych  nie powinna przekroczyć kwoty 900 PLN.

Kolejną opłatą, do poniesienia której zobowiązana jest spółka sp. z o.o. w likwidacji jest opłata sądowa od zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym otwarcia likwidacji. Likwidatorzy spółki z o.o. zobowiązani są do dokonania wpisu w aktach rejestrowych likwidowanego podmiotu zmiany, która polega na wykreśleniu dotychczasowego zarządu, a ujawnieniu likwidatorów jako podmiotów zobowiązanych i uprawnionych do reprezentacji spółki z o.o. w likwidacji. Opłata od wpisu zmiany w KRS wynosi 250 zł. Nieco niższa obowiązuje wtedy, gdy dokonywałeś rejestracji spółki w trybie s-24, czyli rejestracji w Internecie. Wówczas opłata za wpis zmiany to 200 PLN.

Obligatoryjnym elementem procesu likwidacji spółki z o.o. jest także ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji zamieszczane w MSIG wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia indywidualnych wierzytelności. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w KRS jest stała i wynosi 100 złotych.

Odrębną jednakże sprawą jest koszt związany z wezwaniem wierzycieli. Tego typu ogłoszenie podlega wycenie w współzależności od ilości znaków, z ilu się składa – jeden znak to koszt 70 gr. W bardzo wielu sytuacjach przedmiotowe ogłoszenia nie przekraczają jednakże kwoty 500 zł – przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia

Już po zakończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych, likwidatorzy zobowiązani się wnieść do KRSu o wykreślenie spółki z o.o. z rejestru. Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 300 złotych. Wpis ten podlega z kolei publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – opłata od zamieszczenia ogłoszenia wynosi podobnie jak przy zgłoszeniu likwidacji  – 100 zł.

Poniżej przedstawiam Wszyscy podsumowanie spisu kosztów i opłat związanych z likwidację spółki z o.o., po to abyś łatwiej mógł oszacować wysiłek finansowy, na który spółka będzie musiała się przygotować, aby definitywnie zakończyć działalność:

  1. koszt taksy notarialnej za sporządzenie uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki to 750 zł;
  2. koszty wypisów z protokołu zgromadzenia wspólników dotyczącego likwidacji to około 100 – 150 zł (6 zł za każdą rozpoczęta stronę);
  3. opłata sądowa o wpisu w KRS zmiany (wykreślamy członków zarządu, ujawniany likwidatorów) to 250 zł przy spółce z o.o. zarejestrowanej w trybie tradycyjnym, a 200 zł – przy s-24;
  4. opłata za zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki z o.o. to 100 PLN, z kolei za zamieszczenie wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności zapłacisz około 500 PLN;
  5. opłata sądowa za wykreślenia likwidowanej korporacji z o.o. z KRS wynosi 300 złotych;
  6. opłata za zamieszczenia w MSiG ogłoszenia o likwidacji spółki to 100 złotych.

Dodaj komentarz